Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý Giai đoạn I
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý Giai đoạn I
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.286.749.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
-  Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhằm đáp ứng yêu cầu về tính năng, hiệu năng, độ an toàn, bảo mật và khả năng phát triển lâu dài. Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của công tác TGPL trong tình hình mới, có khả năng nâng cấp, có thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi nhất định trong quá trình sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý mà không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu đã có. Tạo tiền đề cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực TGPL trên Cổng thông tin điện tử TGPL và đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu liên quan khác khi có nhu cầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017.