Thông báo mời thầu gói thầu: Phát triển Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự năm 2017
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Phát triển Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự năm 2017
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.638.319.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
Phát triển Phân hệ quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự để đảm bảo việc triển khai toàn quốc và liên thông dữ liệu giữa các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự. Bổ sung Phân hệ quản lý cho Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, thống kê báo cáo và quản lý tập trung công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Xây dựng các chuẩn kết nối trên nền tảng WebService đảm bảo việc liên thông, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống khác có liên quan như: phần mềm Lý lịch tư pháp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Trang thông tin thành phần Cục Thi hành án dân sự, phần mềm đăng ký hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 21  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 21 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2017.