Thông báo mời thầu gói thầu: Tăng cường hệ thống bảo mật, cân bằng tải đường truyền và thiết bị làm mát cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Tăng cường hệ thống bảo mật, cân bằng tải đường truyền và thiết bị làm mát cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.828.122.000  đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Tăng cường hệ thống bảo mật, cân bằng tải đường truyền và thiết bị làm mát cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017 phục vụ cho việc đảm bảo hệ thống bảo mật tại tầng Gateway của hệ thống mạng, nâng cao tính sẵn sàng về định tuyến, dự phòng, cân bằng tải đường truyền kết nối từ Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ tới mạng Internet và đảm bảo điều kiện môi trường đáp ứng khả năng làm việc hoạt động 24/7 của các trang thiết bị, hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu điện tử.  
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 20  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Hai mươi năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017.