Thông báo mời thầu gói thầu: Tăng cường năng lực xử lý thông tin, kết nối dữ liệu cho hệ thống máy chủ ảo hóa Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Tăng cường năng lực xử lý thông tin, kết nối dữ liệu cho hệ thống máy chủ ảo hóa Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.837.878.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
Trang bị máy chủ, Modul thiết bị chuyển mạch Core nhằm tăng cường năng lực xử lý thông tin của Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; thay thế một số máy chủ rack cũ, cấu hình thấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, bổ sung thêm hạ tầng máy chủ blade đáp ứng nhu cầu cài đặt các phần mềm ứng dụng mới đang triển khai và tiếp tục chuyển đổi hạ tầng máy chủ sang nền tảng công nghệ mới (ảo hóa máy chủ) để triển khai các ứng dụng của Bộ, ngành theo mô hình triển khai tập trung dữ liệu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 20  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017.