Thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và xây dựng Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự giai đoạn 2
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và xây dựng Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự giai đoạn 2
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.168.276.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu hỏi đáp pháp luật; Bổ sung chức năng theo dõi nhiệm vụ giao/được giao của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chuyên môn; Hoàn thiện, bổ sung các chức năng, tiện ích, chuyên mục, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự và trang thông tin của 63 Cục Thi hành án dân sự; Xây dựng trang thông tin tiếng Anh của Vụ Hợp tác quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, nhu cầu trao đổi cung cấp thông tin của các đơn vị chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tương tác, khai thác thông tin của  tổ chức, cá nhân cũng như các quy định của pháp luật về công khai thông tin và phổ biến tuyên truyền pháp luật.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 20  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Hai mươi năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 20 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2017.