Thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017"
Bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
1. Tên gói thầu: “Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017”
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Nội dung chính của gói thầu: “Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017”.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên Đề án: Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu 08 giờ 00, ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng 302 Nhà N6 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, số 58-60 đường  Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 ĐT: 04.62739623; 04.62739607, Fax: 04.62739616.
8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Hình thức: Bảo lãnh Ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2017
11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 10 phút ngày 14 tháng 8 năm 2017
 
File đính kèm