Mời thầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các sở tư pháp
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các sở tư pháp
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.180.923.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
Nâng cấp Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các Sở Tư pháp nhằm:
+ Kết nối với các hệ thống để trích xuất, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hệ thống tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan công an cấp tỉnh; Phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa phương và Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tư pháp trong đăng ký cấp cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
+ Cập nhật các tính năng đáp ứng theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.
+ Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, chuẩn hóa danh mục dùng chung nhằm đảm bảo tính tương thích với các hệ thống kết nối.
+ Tạo lập kho dữ liệu lý lịch tư pháp chia sẻ dùng chung cho Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 29  tháng 5 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017.