Mời thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm Quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm Quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.184.166.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
+ Phần mềm Quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài cung cấp các công cụ hỗ trợ công tác đăng ký trực tiếp / trực tuyến, quản lý nuôi con nuôi trong nước và quản lý dữ liệu về trẻ em (dưới 16 tuổi) đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài được triển khai, áp dụng thống nhất, dùng chung tại Bộ Tư pháp và tất cả các UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện, Sở Tư pháp cấp tỉnh trên toàn quốc và được tích hợp với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch;
+ Đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến trước 10 giờ, ngày 29  tháng 5 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 29 tháng 5 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2017.