Thông báo mời thầu gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu điện tử và các thiết bị mạng tại trụ sở Bộ Tư pháp
1. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu điện tử và các thiết bị mạng tại trụ sở Bộ Tư pháp
- Loại gói thầu: Phi tư vấn
- Giá gói thầu: 142.500.000 VNĐ    
- Nội dung chính của gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu điện tử và các thiết bị mạng tại trụ sở Bộ Tư pháp
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
5. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ  ngày 31 tháng 3 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2017.
6. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2017