Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ đường truyền LeasedLine Internet cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và đường truyền dữ liệu MPLS/VPN Layer 2
1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đường truyền LeasedLine Internet cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và đường truyền dữ liệu MPLS/VPN Layer 2
- Loại gói thầu: Phi tư vấn
- Giá gói thầu: 960.000.000 VNĐ    
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ đường truyền LeasedLine Internet cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và đường truyền dữ liệu MPLS/VPN Layer 2
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
5. Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2017 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2017.
6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 204, Nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần phú - Ba Đình - Hà Nội
7. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ
8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)
9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 07 tháng 4 năm 2017
10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 07 tháng 4 năm 2017