Mời thầu cho gói thầu xây dựng và hỗ trợ phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) được thiết kế song song với sáng kiến của chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chất lượng, tính đồng bộ và minh bạch của quy trình lập pháp, nhằm tạo ra văn bản quy phạm có tính hiệu lực và thực thi cao hơn. Cụ thể, Dự án NLD sẽ tập trung vào bốn cấu phần cốt lõi của quá trình lập pháp: lập kế hoạch; phân tích chính sách; soạn thảo; pháp điển và hệ thống hóa pháp luật. Dự án được tài trợ về tài chính bởi Bộ Ngoại giao Canada (GAC).
Nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ mới được giao theo Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án NLD sẽ hỗ trợ việc xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phần mềm là một hệ thống ứng dụng web cho phép cán bộ soạn thảo VBQPPL, các nhà hoạch định và quản lý xây dựng văn bản pháp luật (soạn thảo mang tính phối hợp) thông qua quá trình tham khảo và quy chiếu các văn bản pháp luật khác (quản lý văn bản) theo nhiệm vụ được giao (công việc) và đảm bảo thực hiện báo cáo (quản lý dự án) một cách kịp thời. Nội dung chủ yếu là thực hiện một công cụ theo dõi quy trình soạn thảo VBQPPL. Đối với nội dung này của dự án, trong giai đoạn 1, các văn bản cần theo dõi là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (VBQĐCT) giao cho các cơ quan Trung ương thực hiện. Trong tương lai (giai đoạn 2) ứng dụng này sẽ phải hỗ trợ theo dõi tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh giao cho địa phương soạn thảo.  
Trong giai đoạn 1 của dự án (hỗ trợ theo dõi văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh giao cho các cơ quan Trung ương thực hiện), đối với mỗi hình thức văn bản của hệ thống, ta cần kiểm tra được văn bản hiện đang ở cơ quan nào, ai được phân công phụ trách, quá trình xây dựng đang ở giai đoạn nào. Công cụ phải có khả năng giúp cơ quan soạn thảo xây dựng được kế hoạch cụ thể và theo dõi tiến trình xây dựng văn bản quy định chi tiết dựa trên kế hoạch đã thiết lập nhằm đảm bảo việc ban hành kịp thời và đầy đủ văn bản quy định chi tiết, đảm bảo các yêu cầu thi hành luật và pháp lệnh cũng như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 
 Dự án NLD trân trọng mời các doanh nghiệp gửi đề xuất xây dựng và hỗ trợ dự án phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các doanh nghiệp quan tâm đến gói thầu, vui lòng gửi yêu cầu cung cấp thông tin đến địa chỉ email hr@nldvietnam.org.
Hồ sơ tham gia thầu phải được chuẩn bị bằng tiếng Việt, nộp bằng cả bản cứng và bản mềm (lưu trong đĩa CD) tới Văn phòng Dự án NLD tại Việt Nam theo địa chỉ sau: Bà Nguyễn Vũ Thảo Nguyên - Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia, Phòng 1704, Tòa nhà 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
Để biết thêm thông tin và hoạt động khác của Dự án NLD, vui lòng truy cập trang web nldvietnam.org. 
Hạn chót nộp hồ sơ đấu thầu là lúc 16.00 ngày 12 tháng 01 năm 2017