Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2016
1. Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự.
2. Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2016.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 108.100.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2016.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm 2016 (trong giờ
hành chính).

7. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 302 - Nhà N6 - Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739623; 04.62739607, Fax: 04.62739616.
8.Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng). Hình thức: Bảo lãnh ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm  2016.
11. Thời điểm mở thầu:  14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2016.