Thông báo mời thầu gói thầu Trang bị Phần mềm giải pháp hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng internet của Bộ Tư pháp
1. Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp    
2. Tên gói thầu: Trang bị Phần mềm giải pháp hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng internet của Bộ Tư pháp
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn Một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 26  tháng 7 năm 2016.
7. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
8.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm  2016.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm  2016.