Thông báo mời thầu gói thầu Trang bị bổ sung, thay thế thiết bị cho hệ thống mạng Lan trong trụ sở Bộ Tư pháp năm 2016
1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.
2. Tên gói thầu: Trang bị bổ sung, thay thế thiết bị cho hệ thống mạng Lan trong trụ sở Bộ Tư pháp năm 2016
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2016.
7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí.
9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng). Hình thức bảo đảm bằng đặt cọc hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2016.