Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật
1. Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.
2. Tên gói thầu: Xây dựng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2016.
7. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
8.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 28 tháng 6 năm  2016.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2016.
Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.