Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm đồ gỗ”

- Tên bên mời thầu: Văn phòng Bộ Tư pháp
- Tên gói thầu:
    + Mua sắm đồ gỗ.
- Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2010 cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ quản lý
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (NSTW)
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h ngày 14/9/2010 đến 16h ngày 21/9/2010.
- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:
Địa chỉ: Ông Phan Hữu Trung
                    Phòng 313 nhà N4
                    Văn phòng Bộ Tư pháp
                    60 Trần Phú, Hà Nội
- Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: 16h ngày 21/9/2010