Thông báo mời thầu gói thầu "Thi công xây dựng"

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Tư pháp;

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;

- Tên dự án: Nhà làm việc số 6, Nhà tiếp công dân tại trụ sở Bộ Tư pháp (56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội);

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00’ ngày 26 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00’ ngày 11 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:
    + Văn phòng Bộ Tư pháp, 56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;
    + Điện thoại: 04.37333514; Fax: 04.38431431

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT:

    + Văn phòng Bộ Tư pháp, 56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;

    + Điện thoại: 04. 37333514 ; Fax: 04. 04.38431431

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’ ngày 11 tháng 05 năm 2010.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) , ngày 11 tháng 05 năm 2010 tại: Văn phòng Bộ Tư pháp, 56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.