Thông báo mời thầu gói thầu: "Mua sắm đồ gỗ"
- Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Tư pháp
- Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ
- Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2009 cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ quản lý
- Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh
- Thời gian phát hồ sơ yêu cầu (cả 3 gói thầu): từ 8h ngày 22/6/2009 đến 14 giờ ngày
26/6/2009 (trong giờ hành chính )
- Địa chỉ phát hành (cả 3 gói thầu): Ông Phan Hữu Trung,  Phòng 313 nhà N4 - Văn phòng Bộ Tư pháp - 60 Trần Phú, Hà Nội
- Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 26/6/2009
- Hồ sơ yêu cầu sẽ được mở công khai: 15h ngày 26/6/2009 tại trụ sở Bộ Tư pháp