Thông báo hủy kết quả đấu thầu

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-THA ngày 26/11/2009 của Tổng cục Thi hành án dân sự về hủy kết quả đấu thầu gói thầu số 03: "Mua sắm thiết bị tin học" thuộc Đề án: "Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc giai đoạn 2006 - 2010", Tổng cục Thi hành án dân sự xin thông báo Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu này đều không đáp ứng yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tham gia đấu thầu tại Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và hy vọng sẽ được hợp tác với Quý Công ty trong thời gian tới.