​​​​​​​​​​​​​​​

Triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 24/04/2020

Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 677/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Kế hoạch số 677). Để việc triển khai Kế hoạch số 677 được thống nhất, hiệu quả, ngày 14/4/2020, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 169/KTrVB-NC đề nghị các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch số 677, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL 23/04/2020

Chiều ngày 20/4/2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ quyết tâm rà soát lại hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội 29/03/2020

Sáng nay, ngày 28/3/2020, Phó Thủ tướng Trường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để bàn triển khai các nhiệm vụ cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan về triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL 07/03/2020

Sáng ngày 06/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL 26/02/2020

Chiều ngày 26/02/2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Công văn và tài liệu hướng dẫn triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 20/02/2020

Ngày 07/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp)

Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính rà soát quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, kìm hãm sự phát triển 18/02/2020

Việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là hoạt động phức tạp với số lượng văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát rất lớn liên quan đến tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Do đó, công tác tổ chức thực hiện đòi hỏi sự bài bản, khoa học và sự quan tâm đầu tư, bố trí các nguồn lực cần thiết, xứng tầm cho việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này. Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 thành lập Tổ công tác của của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ 18/02/2020

Vừa qua, để việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là rà soát văn bản) theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính toàn diện và hệ thống, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp.