Tin tức khác

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp (Dành cho cơ quan Tư pháp địa phương)

Ngày 10/01/2020, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 121/BTP-KHTC gửi các Sở Tư pháp về việc chính thức áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp (từ kỳ báo cáo năm chính thức 2019).

Việc triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp đã góp phần đưa công tác thống kê của Ngành tiếp tục đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả các hoạt động báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công bố, phổ biến thông tin thống kê, sơ kết, tổng kết ngành Tư pháp; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các Bộ và Lãnh đạo các cơ quan tư pháp địa phương.

Để nắm bắt tình hình triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ở các cơ quan tư pháp địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Phần mềm, đồng thời rà soát, phục vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát tại các cơ quan tư pháp địa phương, cụ thể như sau:

- Nội dung khảo sát: tình hình triển khai thực hiện công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và tình hình triển khai thực hiện Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp.

- Đối tượng khảo sát: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã trên toàn quốc.

- Hình thức khảo sát: thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin Công tác Thống kê ngành Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/tintuc/Pages/tin-tuc-khac.aspx).

Mỗi Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp/UBND cấp xã trả lời 01 Phiếu, trong đó:

+ Sở Tư pháp trả lời Phiếu KS-03.STP

https://docs.google.com/forms/d/1bWpSobsKDpeq1ZLSNAD_ifnycn1K0fKLzHxQ4Qa_Xi0/edit

+ Phòng Tư pháp trả lời Phiếu KS-04.PTP;

https://docs.google.com/forms/d/1FwbR_xeqZ1xAQ5UZUdBcn16n5OlPfs9C_PX87RrpHE4/edit?usp=drive_web

+ UBND cấp xã trả lời Phiếu KS-05.UBND cấp xã.

https://docs.google.com/forms/d/1uYgeimnGR3UXi-C0pqBMldx6tZkwoFhQjEYsJKjaSro/viewform?edit_requested=true

Đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, tổ chức cho cơ quan, đơn vị nghiên cứu trả lời các phiếu hỏi để cuộc khảo sát đạt hiệu quả. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã ở địa phương tham gia khảo sát.

Thời gian hoàn thành khảo sát ở tất cả các cấp là 05/4/2022.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc khảo sát xin liên hệ với Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739554-62739546./.