Bộ Tư pháp xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

19/08/2016

Thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai năm 2016 (kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

 
Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 07/05/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2680/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.
Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo, sử dụng trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai năm 2016./.
Cục QLXLVPHC và TDTHPL
File đính kèm