Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kết hợp triển khai Nghị định số 20/2016/NĐ-CP

10/08/2016

Thực hiện Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 02, 03/6/2016, Sở Tư pháp Tây Ninh đã chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Ban Giám đốc Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ đầu mối làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và toàn thể cán bộ, công chức của Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL).

 
 Tại Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp đã triển khai và tập huấn cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện hai lĩnh vực với 11 nội dung.
 Về lĩnh vực Theo dõi tình hình thi hành pháp luật (gồm 07 nội dung) như: Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật; xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và nội dung báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Về lĩnh vực quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm 04 nội dung:  Trách nhiệm của UBND cấp huyện, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp trong việc giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND cấp xã; kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính; một số quy định mới trong các văn bản sửa đổi, bổ sung.
 Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã kịp thời triển khai nội dung của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/5/2016 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đến toàn thể học viên tham dự Hội nghị.
Sau 02 ngày làm việc Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình tập huấn nghiệp vụ năm 2016 trên địa bàn tỉnh, chất lượng tập huấn đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị tham gia tích cực, đầy đủ, trách nhiệm và tiếp thu được toàn bộ các chuyên đề mà Sở Tư pháp đã triển khai./.
                                                         
 
                                             Phòng QLXLVPHC&TDTHPL