Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

23/05/2020
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025
Ngày 23/5/2020, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Theo theo dõi clip Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Cục Đăng ký trong thời gian qua luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và Lãnh đạo Cục Đăng ký; sự phối hợp và tổ chức thực hiện của các đơn vị thuộc Cục, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Cục Đăng ký đã thực hiện tốt việc đăng ký, giao kết thi đua, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ giao.

      

Trong 5 năm qua, việc tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thật sự là động lực thúc đẩy, khích lệ, động viên công chức trong đơn vị hăng hái tham gia thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp đánh giá, biểu dương, khen thưởng, là những tấm gương tiêu biểu để công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị học tập và noi theo.

        

        

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Phạm Tuấn Ngọc đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cá nhân và tập thể trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng chí nhấn mạnh Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Đăng ký giai đoạn 2016-2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Cục cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
      
 
Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận, ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các Điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua tại đơn vị.

        

        

Tại hội nghị, Cục trưởng Phạm Tuấn Ngọc đã tặng giấy khen cho 04 cá nhân và 01 tập thể là Điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020. Đây là những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong các phong trào thi đua của Cục.
 

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2021-2025, Cục Đăng ký sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung phát triển của đơn vị, xây dựng tập thể Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Hà Trọng Bắc