Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc Sở Tư pháp Lai Châu lần thứ I (2010-2015)

22/05/2015
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc Sở Tư pháp Lai Châu lần thứ I (2010-2015)
Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc lần thứ I (2010-2015). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tản - Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Ban Thi đua, khen thưởng – Sở Nội vụ, các công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015 đã được Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát sao, kịp thời, đồng bộ với nhiều giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ công tác của ngành. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của ngành; thông qua các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của ngành Tư pháp trong đời sống xã hội. Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập công của các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp, tạo động lực mới, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, tạo sự gắn kết công tác tư pháp với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Tại Hội nghị, 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 đã được biểu dương, khen thưởng.

                                                                 Đình Hữu