Kế hoạch đấu thầu Dự án “Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương”

1. Tên cơ quan/đơn vị: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.

  Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

  Điện thoại: +84 - 4 - 62739715  Fax: +84 - 4 - 62739730

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2684/QĐ-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt  Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương”

.4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2012 - 2015.