Mua sắm bản quyền phần mềm thương mại

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.62739715

- Fax: 04.62739730

- E-mail: cntt@moj.gov.vn

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật
thống nhất từ Trung ương tới các địa phương

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm thương mại

6. Giá gói thầu: 1.593.300.000 VNĐ