Mua sắm bổ sung trang thiết bị

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.62739715

- Fax: 04.62739730

- E-mail: cntt@moj.gov.vn

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị

6. Giá gói thầu: 4.895.400.000 VNĐ