Gói thầu "Xây dựng, triển khai phần mềm, đào tạo chuyển giao công nghệ"

Tên gói thầu: Xây dựng, triển khai phần mềm, đào tạo chuyển giao công nghệ

Giá gói thầu:  7.960.708.388

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ, 1 giai đoạn

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 - 11 năm 2012

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng