Kế hoạch đấu thầu gói thầu: "Cung cấp thiết bị tăng cường Hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009"

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp.

- Tên dự án: Tăng cường hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước