Cập nhật thông tin về việc thực hiện UTTP tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn 908/BTP-PLQT ngày 16/3/2020)

Cập nhật thông tin về việc thực hiện UTTP tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn 908/BTP-PLQT ngày 16/3/2020)

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Hoa Kỳ, Can-na-đa, Phi-líp-pin, Cô-lôm-bia và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.