Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4378/BTP-PLQT ngày 06/11/2019)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4378/BTP-PLQT ngày 06/11/2019)

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Nê-pan, CHLB Đức và Ni-ca-ra-goa. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

File đính kèm