Một số tài liệu liên quan đến Công ước các quyền dân sự - chính trị (Công ước ICCPR)

Một số tài liệu liên quan đến Công ước các quyền dân sự - chính trị (Công ước ICCPR)

Tài liệu bao gồm: (1) Công ước ICCPR (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (2) Bình luận chung (tiếng Anh + tiếng Việt tham khảo); (3) Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước ICCPR lần thứ ba của Việt Nam (tiếng Việt + tiếng Anh)