Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 1263/BTP-PLQT ngày 12/4/2019)

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 1263/BTP-PLQT ngày 12/4/2019)

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Bỉ, Ca-na-da và Ma-lai-xi-a. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.