Hướng dẫn thực hiện một số quy định về UTTP về dân sự (Công văn số 2368/BTP-PLQT ngày10/7/2017)