Tài liệu xin ý kiến dự thảo Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

03/06/2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 26/05/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai (kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-BTP).

 
Để triển khai thống nhất, đồng bộ Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ có liên quan chỉ đạo Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc quý Bộ góp ý vào dự thảo Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai, trong đó đề nghị rà soát kỹ các văn bản liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của quý Bộ.
Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/6/2015 (gửi kèm theo file điện vào hộp thư nttthuy@moj.gov.vn) để tổng hợp, chỉnh lý.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật - Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp, điện thoại 04.6273 9790, email: nttthuy@moj.gov.vn.
Tài liệu góp ý xin xem tệp đính kèm.
File đính kèm