Một số kết quả, sản phẩm của Dự án
Báo cáo nghiên cứu Tập quán pháp – Thực trạng ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tập quán Pháp ở Việt Nam (Tiếng Việt/English

Research project: Cusomary law - the current situation and some recommendations for enhancing the effectiveness of the application of customary law in Vietnam