Báo cáo tổng thuật nghiên cứu đánh giá các chức năng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực hiện công tác tương trợ tư pháp