Báo cáo Kết quả hội thảo phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền cấp tỉnh: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra