Báo cáo Kết quả Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị