Một số kết quả, sản phẩm của Dự án
Pháp luật cho mọi người

2 tập, sách của Ủy ban Trao quyền pháp lý cho người nghèo Liên hợp quốc biên soạn, sách dịch sang tiếng Việt

Nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia

Nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia:Trung Quốc, In-đô-nê-xia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga