Báo cáo kết quả Hội nghị Tập huấn về các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phục vụ việc lập chương trình, kế hoạch công tác của Ngành Tư pháp