Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư này thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Ngoài các nội dung như công bố tỷ lệ vốn khả dụng khi xuống dưới các mức 180%, 150% và 120% tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo UBCKNN ứng với từng thời điểm cụ thể được quy định, Thông tư này sẽ có thêm biện pháp xử lý đối với các công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ sau khi bị kiểm soát và kiểm soát đặc biệt do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Đặc biệt, sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị đặt vào tình trạng kiểm soát, Sở GDCK thực hiện đình chỉ một phần hoạt động giao dịch của công ty chứng khoán thành viên không khắc phục được trình trạng kiểm soát. Việc đình chỉ này sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được UBCKNN quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2017. Doanh nghiệp quan tâm có thể tải file đính kèm để tham khảo.


File đính kèm