​​​ 
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
1373/QĐ-BTP 17/06/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp
2213/BTP-TĐKT 17/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
3087/BTP-TĐKT 20/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.
2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
2787/BTP-PBGDPL 30/07/2018 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
2076/QĐ-BTP 30/07/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp
868/QĐ-BTP 20/06/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luât nước CHXHCN Việt Nam năm 2017
2076/BTP-PBGDPL 20/06/2017 Công văn Bộ Tư pháp
2496/BTP-PBGDPL 27/07/2016 Công văn Bộ Tư pháp
2788 /BTP-PBGDPL 03/08/2015 Công văn Bộ Tư pháp
2883 /QĐ-BTP 28/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật
2884 /QĐ-BTP 28/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
3642 /BTP-PBGDPL 25/08/2014 Công văn Bộ Tư pháp
6902/BTP-PBGDPL 23/09/2013 Công văn Bộ Tư pháp