Công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội TĐYN, Hội nghị ĐHTT ở các đơn vị

08/05/2020

Công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội TĐYN, Hội nghị ĐHTT ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
 
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.