Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị Điển hình tiên tiến

08/05/2020
 
Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị Điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
 
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.