Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2010

1. Tên cơ quan/đơn vị: Văn phòng Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.3.8231142

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2010

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 336/QĐ-BTP ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt KHĐT.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp

5. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng