Ngày 26/4/2024, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132-Q Đ/TW).
Alternate Text
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text