Alternate Text
Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Alternate Text
Ngày 28/03/2022, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết ban hành nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công nghệ thông tin: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, từng bước thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số trong Bộ, ngành Tư pháp.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text