Alternate Text
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 30/12/2021, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text