Alternate Text
Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text