Alternate Text
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
Alternate Text
Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text