Alternate Text
Kế hoạch số 68-KH/ĐUK về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
Alternate Text
Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text