Bình Thuận: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề “Gắn bó với nhân dân”

Alternate Text

Vừa qua, Sở Tư pháp Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Giám đốc, Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp Bình Thuận Hồ Ngọc Được – Báo cáo viên pháp cấp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” cho toàn thể quần chúng.

Đồng chí Hồ Ngọc Được đã trình bày nội dung chủ đề năm 2015 yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải: Trung thực, trách nhiệm với nhân dân; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Gắn bó với nhân dân còn là yêu cầu cần thiết, thường xuyên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Gắn bó với nhân dân để phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm trong nhân dân, huy động các nguồn lực phát triển trong các thành phần kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế nước ta hiện nay. Phục vụ nhân dân cũng chính là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đảng không thể thành công nếu không dựa vào nhân dân.

Đồng chí Hồ Ngọc Được cũng nêu 05 giải pháp, biện pháp, hành động để mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phục vụ nhân dân được tốt. Đồng thời, trước đó, đồng chí Hồ Ngọc Được cũng đã quán triệt chủ đề này cho tất cả Đảng viên trong Chi bộ Sở Tư pháp.

Thông qua buổi quán triệt, toàn thể Đảng viên và quần chúng trong cơ quan Sở Tư pháp nhận thức được ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ đề trọng tâm xuyên suốt trong chuyên đề học và làm theo Bác. Từ đó, góp phần giúp toàn thể công chức, viên chức và người lao động nói chung cũng như đảng viên, quần chúng Sở Tư pháp nói riêng có suy nghĩ đúng đắn và ý thức cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với thái độ phục vụ “Lịch sự, hòa nhã, tận tâm và chu đáo”.

Thanh Tường

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text